TH | EN

     สัมมนาโครงการ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวอเตอร์เกท โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

     ผู้เข้าร่วมสัมนา 148 ท่าน


  • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
  • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาคารสาธิตที่เข้าร่วมโครงการ PEECB
  • บรรยากาศภายในห้องสัมนา
  • การเสวนากรณีศึกษาการดำเนินโครงการฯ โดย ผู้แทนจากอาคารสาธิตที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • การจัดแสดงภายในงานสัมนา
  • การจัดแสดงภายในงานสัมนา