TH | EN

     สัมนาโครงการ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องเกรทรูม โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ สาทร

     ผู้เข้าร่วมสัมนา 208 ท่าน


  • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
  • การบรรยาย แนวทางการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้นโยบาย Energy 4.0
  • แถลงผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2559 และ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2560 โดย นายกมล ตันพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการฯ
  • บรรยากาศภายในห้องสัมนา
  • บรรยากาศภายในห้องสัมนา
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา