TH | EN

     สัมมนาโครงการ ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องรอยัลมณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

     ผู้เข้าร่วมสัมนา 211 ท่าน


  • ประธานและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
  • บรรยายโดย คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
  • บรรยายโดย ดร. ณัฐพล รุ่นประแสง วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • แถลงผลการดำเนินโครงการ PEECB ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๙
  • บรรยากาศภายในงานสัมนา
  • การจัดแสดงภายในงานสัมนา