TH | EN

     สัมมนาเปิดตัวโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

     ผู้เข้าร่วมสัมนา 112 ท่าน


  • กล่าวรายงานโดย คุณศิรินทร วงษ์เสาวศุภ ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมนาโดย Mr. Luc Stevens UN Resident Coordinator and UNDP Representative
  • ประธานในพิธีร่วมถ่ายรูปหมู่กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯ
  • บรรยากาศการถามตอบจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • บรรยากาศภายในห้องสัมมนา