TH | EN

Aikchol 2 Hospital

โรงพยาบาลเอกชล 2 ประกอบไปด้วยอาคารส่วนบริการ และอาคารส่วนบริหารสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 100 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 26,000 ตร.ม. การใช้งาน 24 ชม. 365 วัน การใช้พลังงาน 3,314,194 kWh และมีค่าไฟฟ้าประมาณ 13,457,852 บาทต่อปี (4.06 บาท/kWh) (ข้อมูล พ.ศ. 2557)

Energy Saving Measure

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player